Huomioita

Huomioita

Yi quan leiri 16.6.2018

Yi quanPosted by Timo Klemola Wed, June 20, 2018 14:17:15

Innostuin pitkästä aikaa pitämään päivän seminaarin yi quanista. Tässä joitakin ajatuksia leiristä ja sen sisällöstä, siitä, mitä yritin leirillä opettaa. Leirin teema oli ”on vain avautuminen ja sulkeutuminen, yin ja yang”. Yritin viedä tämän teeman läpi jokaisen harjoituksen. Kiinalaisilla on tapana käyttää äärimmäisen yleisiä käsitteitä. Mitä yleisempiä käsitteet ovat, sitä vähemmän niillä on selitysvoimaa. Ne voidaan myös tulkita lukemattomilla eri tavoilla. Tämä pitää paikkaansa juuri sellaisten käsitteiden kohdalla kuten ”avautuminen”, ”sulkeutuminen”, ”yin” ja ”yang”. Tästä syystä on tärkeää, että jos tällaisia käsitteitä käyttää, ne pitää määritellä selkeästi ja yksiselitteisesti. Tähän liittyy myös tarve kuvata jokin malli tai malleja, joiden avulla käsitteet tulevat ymmärrettäviksi. Kiinalaisissa kamppailutaidoissa puhutaan hyvin usein avautumisesta ja sulkeutumisesta tai käytetään käsitteitä yin ja yang.

Jos nyt yi quanin kohdalla todetaan, että ”on vain avautuminen ja sulkeutuminen, yin ja yang”, niin mihin nämä käsitteet tässä yhteydessä viittaavat. Kyse on koko kehon liikkeen ja voiman käytön biodynaamisesta kuvauksesta. Ihmisen keho voidaan nähdä yhdenlaisena vipuvarsijärjestelmänä, jossa nivelet ovat kuin avautuvia ja sulkeutuvia ovia. Mallissa siis avautumisen ja sulkeutumisen käsitteet viittaavat siihen, ovatko niveliä ympäröivät luut avautumassa kuten ovi, jolloin raaja pitenee, vai sulkeutumassa, jolloin raaja lyhenee. Kun siis sanotaan, että koko keho on avautumassa, sillä tarkoitetaan että kaikki sen nivelet ovat yhtäaikaisesti ojentuvassa liikkeessä. Kehon sulkeutuessa tapahtuu päinvastoin: raajat supistuvat. Kaikki tämä tapahtuu myös selkärangassa ja siis keskivartalossa, vaikka tähän kehon osaan vipuvarsimalli ei niin hyvin sovi. Malli antaa myös menetelmän tietoisen liikkeen oppimiseksi. Kun pyrin tekemään koko kehon avautuvaa liikettä, voin tarkistaa kehoni liikkeen nivel niveleltä ja tulla tietoiseksi esimerkiksi sellaisista kohdista kehossa, missä liikettä ei tapahdu. On hyvä tarkistaa, mitä tapahtuu jaloissa, mitä vartalossa, mitä käsissä, avautuvatko tai sulkeutuvatko kaikki rakenteet, vai onko jokin nivel paikallaan.

Käsitteet yin ja yang voivat tarkoittaa mitä tahansa vastakkaista asiaa. Teemalauseessamme ne tarkoittavat jännityksen ja rentouden vaihtelua. Samaan viitataan kamppailutaidoissa myös käsitteillä ”täysi” ja ”tyhjä”, tosin niillä voi olla myös muita merkityksiä, kuten se, miltä painon jakautuminen tuntuu.

Yi quanissa harjoitellaan siis koko kehon liikettä, jossa keho vapauttaa tai käyttää voimaa ojentuessaan ja supistuessaan ja tämä voiman käyttö tapahtuu jännittämällä ja rentouttamalla kehon lihas/jänne/kalvorakenteita. Kun huomaa, että tämähän on itse asiassa yleinen kuvaus ihmisen liikkumisesta ylipäänsä, ymmärtää, miksi yi quania harjoittelevat vaikkapa kalligrafikot ja monet muut. Hyvin yleisellä tasolla harjoitus on siis niiden perusperiaatteiden tutkimista, mistä ihmisen liike yleensä ottaen muodostuu.

Otin leirillä lähtökohdaksi nelivaiheisen progression, jonka läpi yi quanissa käydään ja jota eri sen harjoitusmetodit pyrkivät tukemaan. Nämä vaiheet ovat: 1. Muoto. Tällä tarkoitan oikean rakenteen oppimista. Tämä liittyy sekä kehoon että mieleen. Kehon tasolla opetellaan kehon optimaalinen rakenne, jossa kehon eri osat liittyvät hyvin toisiinsa ja kokonaisuus opitaan linjaamaan käytettävän voiman tai maan vetovoiman suuntaan. Mielen tasolla tämä liittyy tapaan käyttää mielikuvia. 2. Mekaniikka. Kun keho liikkuu, voima otetaan koko kehosta. Se vaatii liikkeen biomekaniikan ymmärtämistä. Tässä ovat avautumisen ja sulkeutumisen käsitteet keskeisiä. Liikkeessä keho joko avautuu tai sulkeutuu (yksinkertaistettuna). 3. Voima. Mukaan liitetään voiman harjoittelu ottamalla mielikuvan kautta mukaan liikkeeseen vastus. Käytännössä tämä tarkoittaa lihas/jänne/kalvorakenteiden eksentristä jännitystä. 4. Voiman vapauttaminen rentouden ja jännityksen vaihtelun kautta. Tässä mukaan otetaan elastisen vastuksen mielikuva ja sen kautta synnytetään kehoon elastista, kuminauhan tai jousen tavoin jännittymään ja rentoutumaan kykenevää voimaa.

Harjoittelimme tätä nelivaiheisen progression ideaa zhan zhuangissa ja shi-lissä ja tutkimme, miten siitä syntyy mittakaavan ja nopeuden muutoksella fa-li. Harjoittelimme saman progression myös askeleessa, jonka oppiminen voidaan samalla tavalla hahmottaa nelivaiheiseksi prosessiksi.

Zhan zhuang

(1.) Seisomisessa oikea muoto ja rakenne harjoitetaan ”rakennemielikuvien” avulla. Sijoitetaan pallot eri puolille kehoa ja pyritään rentoutumaan niiden kanssa hyvään asentoon. Kolmen jousen malli auttaa oikean rakenteen, mutta myös liikkeen hahmottamisessa. Aluksi on tunnistettava ja vahvistettava jousien liittymäkohdat eli lantion asento ja hartialinjaus ovat tärkeitä. Lantio on ”istuva” ja painavien lapojen mielikuva aktivoi kehon selän puolelta. Käsiä ei kannateta hartioilla vaan selkä ja jalat on saatava tähän mukaan.

(2.) Seistessä oikea mekaniikka, avautuminen ja sulkeutuminen tulevat mukaan, kun siirrytään ”liikemielikuviin”. Tämä on monelle harrastajalle vaikea asia, kun pitäisi liikkua ja käyttää voimaa, mutta liike ei saisi näkyä paljon ulos. Puhe ”sisäisestä liikkeestä” viittaa siihen, miten eri voiman suuntia harjoitettaessa kehon rakenteet jännittyvät ja rentoutuvat vuorotellen. Rakennemielikuviin ei pitäisi jäädä jumiin pitkäksi aikaa. Vuosi on hyvinkin tarpeeksi. Yi quanin seisomisharjoittelun tulisi olla pääasiassa dynaamista, voimien suuntien tutkimista ja kahdeksan perusvoiman harjoittelua. Kahdeksan perusvoimaa muodostuvat kolmiulotteisen koordinaatiston linjoista: eteen-taakse, oikea-vasen, ylös-alas. Kaksi viimeistä voimaa muodostuvat avautumisesta ja sulkeutumisesta, missä kaikki voimat ovat läsnä. Tämän hahmottamisessa auttaa laajenevan ja supistuvan pallon mielikuva. Jokaisessa voiman suunnassa on hahmotettava, onko keho avautuvassa vai sulkeutuvassa liikkeessä. Seistessä pienien liikkeen annetaan olla pieni, mutta selkeä. Erityisesti on huomattava, mitä tapahtuu jaloissa, koska jalkojen voima voi unohtua helposti.

(3.) Voima tulee kuvioon mukaan, kun liikemielikuvaan otetaan vastus. Harjoittelimme vastuksen mukaan ottamista Wang Xhiangzhain usein viljelemällä mielikuvalla, missä irrotetaan jänteet luista. Tämä on hieno ja konkreettinen mielikuva, mikä antaa myös elastisuuden idean eli siirtää harjoituksen saman tien myös edellä kuvaamani progression neljännelle (4.)tasolle: voiman vapauttamiseen elastisen jännityksen ja rentouden vaihtelun avulla.

Jänteiden irrottaminen luista tapahtuu kuvittelemalla nivelten ja luiden muodostama kolmiorakenne, jossa jänteet kulkevat nivelen yli ja kiinnittyvät vastakkaiseen luuhun. Jänne voidaan irrottaa mielikuvassa irti nivelestä ja kuvitella, että luiden ja nivelen muodostamasta kolmiosta tulee ikään kuin jousi, jonka jänne on elastinen. Rakensimme tämän idean koko kehon läpi alhaalta ylös aloittaen nilkan edessä olevan jänteen nostamisesta ylös polvi-päkiä –linjalle. Seuraavaksi nostimme polven takana sijaitsevan jänteen kantapää-lonkka –linjalle. Näin etenimme koko kehon läpi, jolloin tuloksen on voimakas tietoisuus koko kehon elastisesta ja joka suuntaan avautumaan pyrkivästä voimasta. Tällä tavalla voima voidaan ikään kuin ”nostaa ylös” ja jäädä siihen lepäämään tai sitä voidaan dynaamisesti tutkia antamalla voiman hienovaraisesti elää jännitys-rentous –akselilla. Koko keho tuntuu tässä harjoituksessa ikään kuin koko kehon läpi kulkevien elastisten jänteiden nipulta, joka sisältää potentiaalin valtavaan voimaan. Kun voima nostetaan näin ylös, se pyrkii purkautumaan miltei automaattisesti.

Shi-li

Shi-lin harjoittelu on aluksi sitä, että on opittava liikkumaan (1.) oikeassa rakenteessa ja (2.) oikealla mekaniikalla. Tässä vaiheessa vastuksella ei ole niin väliä. Oikea rakenne liikkeessä tarkoittaa kehon hyviä linjauksia ja erityisesti lantion ja hartialinjan asettamista oikein sitomaan kehon ”kolme jousta” toisiinsa niin, että tuloksena on koko kehon liike ja voima. Sitten otetaan mukaan (3.) voima käyttämällä vastuksen mielikuvaa. Aluksi vastus on tasainen, esimerkiksi vedessä liikkuva lankku. Tässä vaiheessa on tärkeää erottaa toisistaan jokaisen voiman suuntaan liittyvä kehon mekaniikka eli avautumisen ja sulkeutumisen vaihtelu. Staattisen voiman mielikuva, esimerkiksi lankku, muuttuu hiljalleen antamaan elastista voimaa. Tämä tapahtuu, kun kehollisesti ymmärretään, mitä tapahtuu liikesuunnan vaihtuessa. Tässä tulee tärkeäksi myös sitten tui-shou –harjoituksissa aivan olennainen periaate, miten tiedostaa oman painopisteen ja liikuteltavan lankun painopisteen suhde toisiinsa liikkeessä. Tämän suhteen elävyydestä syntyy elastinen voima, kun lankku vielä jatkaa matkaansa ja oma painopiste jo alkaa siirtyä toiseen suuntaan. Tämä on yksi esimerkki myös nk. ”ristiriitavoimasta”.

(4.) Kun painopiste halutaan siirtää elastisen voiman harjoitteluun, on syytä vaihtaa myös mielikuvat jousiksi tai kuminauhoiksi tai kumipalloiksi. Nämä mielikuvat, kun ne palauttavat mieleen, miltä esimerkiksi jousen tai kuminauhan elastisuus tuntuu, auttavat löytämään saman tuntemuksen ja mekaniikan omasta kehosta. Jokaista edellä kuvattua neljää vaihetta kannattaa tutkia kaikkien kahdeksan voiman suuntaan. Tällä tavalla ajateltuna harjoitus pitää sisällään heti 4x8 eli 32 harjoitusta, joiden päämäärä on eri. Koska rakenne ja mekaniikka ovat aika lailla sama asia, syntyy oikeastaan 3x8 eli 24 harjoitusta, jotka voidaan erottaa toisistaan. Käytännössä, kun voiman elastisuus on löytynyt, ei enää tehdä muita vaiheita vaan liikesuunnat harjoitetaan aina elastisella voimalla, mikä on yi quanille tyypillinen voimankäytön tapa, jonka löytämiseen harjoitus tähtää, ja jota nopeuttamalla ja liikkeen mittakaavaa tutkimalla voidaan myös siirtyä fa-lin harjoittelemiseen.

Fa-li

Juuri edellä kuvatussa mielessä fa-li on sama asia kuin shi-li. Harjoitusprosessissa ei pidä tehdä eroa näiden kahden asian välillä. Ero syntyy vain liikkeen nopeudesta, pituudesta ja jännityksen ja rentouden intensiteetistä. Fa-lin tutkiminen tarkoittaa shi-lin tutkimista eri tavoin näissä edellä mainituissa mittakaavan ulottuvuuksissa. Kun liikkeen elastisuus on löydetty, saatu siis jännityksen ja rentouden vaihtelu toimimaan ja liitettyä liikkeen oikeaan mekaniikkaan, siis avautumiseen ja sulkeutumiseen, kannattaa lähteä liikkeelle lisäämällä liikkeen nopeutta. Liike pidetään suhteellisen pitkänä, mutta nopeus kasvaa, jolloin myös liikkeen loppua kohden lisääntyvä jännitys kasvaa. Kannattaa nopeuttaa liikettä hitaasti ja etsiä se raja, mihin asti pystyy menemään niin, että jännitys ja sitä seuraava rentous pysyy hallinnassa. Hiljalleen liikkeen pituutta voi alkaa lyhentää, mutta täysin ”nollaliikkeeseen” ei kannata mennä ennen kuin pystyy vapauttamaan voiman vaikkapa ”tuuman iskuun”.

On vaikea pitää kehon mekaniikka oikeana kun liike nopeutuu, voima lisääntyy ja liikkeet lyhenevät. Siksi shi-li –harjoituksia on tehtävä paljon. Liikemekaniikka avautumisen ja sulkeutumisen vaihteluineen ajetaan sisään toistamalla liikesuuntia lukemattomia kertoja sekä zhan zhuang että shi-li –harjoituksissa. Joskus on hyvä tehdä ensin shi-li –harjoitusta ja lyhentää liikerata siitä niin, että päädytään seisomaan niin, että liike jatkuu sisäisesti jännityksen ja rentouden vaihtuessa koko kehossa. Yi quanin oppimisprosessissa kannattaa kulkea kumpaankin suuntaan: pienestä liikkeestä kohti laajaa liikettä ja päinvastoin, laajasta kohti pientä. Aina on kuitenkin tärkeää, että liike, vaikka se olisi kuinka pieni tahansa, tuntuu koko kehossa, erityisesti jaloissa.

Moca-bu

On tärkeää, että askeleet tehdään samalla ajatuksella kuin, mistä edellä on ollut puhetta. Askeltyöskentely on aina shi-li –harjoitusta, jossa koko keho on mukana. Askelharjoituksissa on erotettava myös edellä kuvatut neljä vaihetta. Ensin harjoitellaan liikkeen (1.) muoto ja (2.) rakenne. Tässä käytetään esimerkiksi jalkapohjan alla pyöritettävän rullan mielikuvaa. Kehon linjaukset on asetettava hyvin ja on sidottava hyvin lantio ja hartialinja antamalla kehon vajota ja pudottamalla häntäluu ja lavat. ”Käärmeaskeleessa” on erotettava selkeästi kehon avautuminen ja sulkeutuminen. Ensimmäinen vaihe voi olla, että sulkeutuminen vaihtuu avautumiseksi, kun liikkuva jalka ohittaa tukijalan. Myöhemmin, kun tämä on opittu, avautuminen voi tapahtua, kun liikkuvan jalan päkiä osuu maahan. Muista: kun päkiä osuu maahan, voima vapautuu. Muista myös, että tämä voima on koko kehon spiraalivoimaa, jossa takajalka työntää painon etujalalle, joka jousenomaisesti nostaa voiman ylös selkää pitkin kohti päälakea.

Yi quanissa tätä harvoin korostetaan, mutta teimme myös harjoitusta, missä tutkimme sitä, miten voima kulkee kehossa ristiin. Kun oikea jalka astuu eteen ja paino siirtyy sille, vasen käsi ”täytyy” ja oikea ”tyhjenee”. Seuraavassa askeleessa tapahtuu päinvastoin ja askeleen aikana muutos tapahtuu koko kehossa. Tyhjä ja täysi menevät kehossa ristiin. Taijissa tämä periaate korostuu, mutta myös yi quanissa se on läsnä. Esimerkiksi tui-shoun perusmuodossa, missä edetään parin kanssa säännöllisin askelin ja säännöllisin käden pyöritysliikkein rytmi on se, että kun astun eteen vasemman jalan, painan voimalla parin käden alas oikealla kädelläni. Kun vasen jalkani siis täyttyy, myös oikea käteni täyttyy. Seuraavassa askeleessa osat vaihtuvat. Samaa periaatetta voi tutkia yksin tehtävässä askelluksessa kiinnittämällä huomion siihen, miten askeleen aikana voimat kulkevat kehossa ristiin ja miten ne sitten ilmenevät käsissä painon vaihtuessa toiselle jalalle.

Askellusharjoitusta ei kannata tehdä pitkään ilman käsien aktiivista liikettä. Ehkä muutaman kuukauden voi harjoitella pitäen kiinni kuvitelluista kaiteista, mutta kun askeleen muoto alkaa hahmottua, kannattaa ottaa mukaan voimien suunnat kuten shi-lissä. Samoin shi-litä ei kannata tehdä pitkään paikallaan vaan kannattaa ottaa mukaan askeltyöskentely. Sama pätee myös fa-lihin. Fa-litäkin kannattaa harjoitella mieluummin askeliin liitettynä kuin paikallaan. Yleensä ottaen askeltyöskentely on yi quanin perusta, mikä jää helposti liian vähäiselle harjoittelulle.

Askeleeseen otetaan mukaan (3.) voima vaihtamalla mielikuva esimerkiksi liikkumiseksi savessa. Silloin teemme todella "kitka-askelta". Voima on tässä vaiheessa staattista ja mielikuvan avulla opitaan jännityksen mukaan ottaminen liikkeeseen. Kun on opittu käyttämään jännitystä askeleessa, opetellaan (4.) jännityksen ja rentouden vaihtelu. Se tehdään vaihtamalla jälleen mielikuvaa nilkkojen ja polvien välissä olevaksi kumipalloksi (sulkeutuva voima) ja nilkkojen ympärillä olevaksi kuminauhaksi (avautuva voima). Näin edeten askeleista tulee eläviä ja voimakkaita ja nopea askel vastaa fa-litä.

Kävimme leirillä läpi edellä kuvatulla tavalla yi quanin yksin tehtävien harjoitusten perusteet. Jos emme koskaan testaa tekniikkaamme tai seisomisemme rakennetta parin kanssa, emme voi tietää, teemmekö perusharjoitteitakaan oikein. Siksi tui-shou –harjoitukset ovat yi quanissa aivan olennaisia. Ilman siinä tapahtuvaa testausta voimamme voi olla tyhjää ja taitomme vain kuvittelua. Yhtenä päivänä emme tänne asti ehtineet, mutta ehkä se on sitten seuraavan leirin aihe.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post254

Lyhyt huomio seisomisen pulssista (yi quan)

Yi quanPosted by Timo Klemola Mon, November 16, 2015 20:37:45

Alla oleva kuva yrittää kuvata seisomisen, voiman tunnustelun ja voiman vapauttamisen kokemusta jännityksen ja rentouden vaihtelusta. Kuvassa 1a esitetään ajatus, että dynaamisessa seisomisessa voima koetaan eräänlaisen jatkuvana, mutta tasaisena ja erittäin hienovaraisena pulssina. Tämä voiman pulssi voidaan synnyttää monella tapaa erilaisin mielikuvin. Voima voi vaihdella kuuden suunnan välillä suunnasta toiseen yhtenäisenä jatkumona. Näin tapahtuu, jos seistään esimerkiksi kuuteen suuntaan liikkuvan puun mielikuvan kanssa. Yksi mielikuva, jota itse paljon käytän, on kuvitella koko keho suureksi jatkuvasti avautuvaksi ja sulkeutuvaksi palloksi. Tämä mielikuva tuo mukanaan yhteen kaikki voiman suunnat. Vaikka seisomisessa pyritään mahdollisimman suureen rentouteen, se ei kuitenkaan tällä seisomisen tasolla tarkoita täysin kuollutta ja tietyllä tapaa ”velttoa” seisomista.


Tämä kuva sen sijaan esittää, mitä tarkoitetaan "kuolleella seisomisella".

Yi quania kuvaa hienosti sanonta: ”On olemassa vain avautuminen ja sulkeutuminen, yin ja yang.” Kuvassa 2. mitään yin/yang –vaihtelua ei ole. Silloin emme koe kehon sisässä mitään muutosta. Dynaaminen seisominen ei tarkoita tätä. Kuvan 2 punainen viiva tarkoittaa kuollutta pulssia ja sen kautta kuollutta seisomista. Dynaamisessa seisomisessa mielikuvassa tapahtuu voiman vaihtelua. Kyse on eräänlaisesta mielikuvan pulssista, joka tuntuu kehossa. Mielikuvan pulssin tulee mennä lihaksi, kehoon ja sen tulee tuntua hienovaraisena jännityksen ja rentouden vaihteluna varpaista sormenpäihin asti. Ulkoisesti asento on rento ja käytännössä liikkumaton, mutta sisäisesti seisonta on elävä ja avautuminen ja sulkeutuminen ja yin/yang –muutos tuntuu selvästi.

Näin harjoitellessa saamme koko kehon liikemekaniikasta ja lihas-jänne-kalvo-ketjujen rentouden ja jännityksen vaihtelusta vaikkapa puolen tunnin seisomiseen monta sataa toistoa. Toistot ovat tietysti äärimmäisen hienovaraisia ja ne tapahtuvat mielikuvassa, josta tuntemus siirtyy kehoon. Itse seison ehkä noin kymmenen pulssin minuuttivauhdilla. Se tekee puolessa tunnissa 300 toistoa. Yi quan perustuu, ei vain seisomiseen, vaan sen keskeisten harjoitusperiaatteiden jatkuvaan toistoon. Sadan tunnin seisominen tällä rytmillä tuottaa 60 000 toistoa. Siirryttäessä seisomisesta voiman koittoon, jatketaan samojen kehomielen periaatteiden harjoittamista, mutta nyt uudessa mittakaavassa. Voiman tunnustelussa otetaan mukaan liike ja isompi voima. Fa-lissa samaa asiaa tutkitaan edelleen, mutta nyt räjähtävillä nopeuksilla. Fa-li on myös pulssi, periaatteessa sama pulssi, jota harjoitamme ja toistamme lukemattomia määriä seisoessamme, mutta nyt jälleen eri mittakaavassa.

Seuraavassa dynaamisen seisomisen malli, jossa harjoitellaan jatkuvasti koko kehon avautuvaa ja sulkeutuvaa liikettä, eräänlaista jatkuvaa avautumisen ja sulkeutumisen pulssia. Progressio voisi olla seuraava, asentona esimerkiksi ”kannattele palloa rinnan edessä”.

1. Tunnustellaan kuminauhoja avautumisen/ sulkeutumisen suuntaan. Etsitään elastisuuden kokemusta.

2. Otetaan mielikuva, että koko keho on iso pallo, joka laajenee ja supistuu joka kohdastaan. Aktiivinen vaihe voi olla joko avautumisen tai sulkeutumisen suuntaan.

3. Edelliseen harjoitukseen lisätään idea, että tämä pallo avautuessaan pomppaa irti maasta, sulkeutuessaan palaa maahan ja pomppaa jälleen. Edellisen dynaamisempi versio. Aisti pompun aiheuttama värähdys polvissa.

4. Lisää edelliseen harjoitukseen idea, että laajennat myös aistejasi. Tee se erityisesti katseessa siirtyen sulkeutuessa näkökentän fokukseen ja avautuessa laajennat tietoisuutesi näkökentän perifeeriselle alueelle.

5. Kuvittele olevasi ihmisen muotoinen ilmapallo (goodyear ukko). Seisot rannalla niin, että laine iskeytyy rantaan sinua kohti ja täyttää pallon vedellä jaloista ylös. Vesi vetäytyy ja iskee sinut täyteen vettä uudelleen ja uudelleen. Aisti, miten koko keho täyttyy vedestä. Aisti myös sulkeutumis- ja rentoutumisvaihe, kun vesi karkaa pois.

6. Lisää edellisen harjoituksen intensiteettiä nostattamalla myrsky ja isommat ja rajummat aallot.  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post166

Yi quanin perusteita: Lopuksi

Yi quanPosted by Timo Klemola Thu, February 19, 2015 10:20:12

Yi quan on hyvin monitasoinen ja monimutkainen kiinalainen kamppailutaito ja terveysliikunnan (vai pitäisikö sanoa terveysliikkumattomuuden) muoto. Vaikka monet kiinalaiset opettajat pyrkivätkin kuvaamaan yi quania länsimaisin termein, yi quanin taustalla on aina kuitenkin kiinalainen käsitys ihmisestä. Käytetyt käsitteet perustuvat vuosituhansia vanhaan kiinalaiseen ihmiskäsitykseen. Länsimaisessa opiskelijassa tämä aiheuttaa jatkuvasti hämmennystä. Olen näissä blogeissa pyrkinyt kuvaamaan yi quania meille tutulla tavalla ja tutuilla käsitteillä. Länsimaisesta näkökulmasta yi quan on kamppailutaito (tai terveysliikunta jos niin halutaan) muiden joukossa ja sen periaatteita voidaan kuvata biomekaniikan, fysiologian, fysiikan ja ihmisen anatomian käsittein. Sitä olen tässä pyrkinyt tekemään.

Pidättäytyminen kiinalaisessa taidon kuvauksessa mystifioi helposti koko taidon. Pelkkä puhe ”sisäisestä voimasta” ”qistä”, ”hengestä (shen)” tai ”yistä” käännettiin nämä termit miten vain, vaikuttaa myös harjoittelijan oppimisprosessiin. Mitä hämärämpiä käsitteet, joilla oppimista kuvataan, sitä vaikeampaa oppiminen on. Oppiminen käy huomattavasti helpommaksi, jos opetuksessa käytetään sellaisia termejä kuten ”kehon linjaus”, ”rakenteellinen voima”, ”koko kehon liike”, ”lihas-jänne-kalvo-ketju”, ”rentouden ja jännityksen vaihtelu” jne. Olen ollut nyt parikymmentä vuotta mukana tässä suomalaisessa yi quan –kuviossa ja todennut moneen kertaan yi quanin oppimisprosessiin liittyvät ongelmat. Tästä syystä olen kirjoittanut tämän blogisarjan. Tarkoituksenani on ollut selittää yi quanin harjoituksia ja periaatteita siten, että niiden avulla harrastaja voisi oikeasti edistyä yi quanin taidossaan. Pelkästään fyysisen taidon kannalta ajateltuna kiinalaiset kamppailutaidot eivät ole sen kummempia kuin muutkaan taidot. Niissä ei ole mitään erityisiä ja ihmeellisiä elementtejä. Niissä on tosin upeita harjoitusmenetelmiä. Mutta esimerkiksi sirkusakrobatian oppiminen on huomattavasti vaikeampaa. Tai permantovoimistelun.

Mutta kyllä … yi quanissa on monta ulottuvuutta: se on terveysliikuntaa, kamppailun taitoa, se voi olla taidetta, jopa henkistä harjoitusta. Kaikkien näiden ulottuvuuksien perustana on kuitenkin ihmisen keho ja sen fyysiset ja mekaaniset lainalaisuudet. Vaikka yi quanissa korostetaan mieltä, mielikin on osa kehomielen kokonaisuutta. Mieltäkin voi harjoittaa vain kehossa. Kehomielen taidoissa, olivat ne kuinka syvällisiä tahansa, on mielestäni lähdettävä liikkeelle perustasta. Tätä perustaa yi quanissa olen edellä yrittänyt kuvata. Samalla tietysti jää taidon syvällisemmät ulottuvuudet kuvaamatta. Mutta kun siirrytään syvemmälle kehomielen sisäiseen kokemukseen, kuvaus käy hyvin vaikeaksi. Samoin todellisuus, mitä pyritään kuvaamaan.

Mieli muodostaa maailman. Ei ole niin, että maailma on tuolla ja mieleni on kuin peili, joka vain heijastaa sen, vaan mieli on itse aktiivinen siinä, miten koemme maailman, sekä itsemme että ympäristömme. Tietokone, jota juuri katselet on mielesi luomus. Aistit ja koet sen sellaisena kuin se on, koska tietoisuutesi on ihmisen tietoisuutta. Kärpäsen kokemus tietokoneesta on toinen. Jopa koiran.

Voimme vaikuttaa voimakkaasti mielikuvilla sisäiseen kokemukseemme omasta kehomielestämme. Koemme myös, mitä haluamme kokea. Mielen luova voima on valtava. Jos vuosia aistit kehoasi ja sen aistimuksia, tulet niille hyvin herkäksi. Silloin senkin erottaminen, mitä mieli luo ja mikä on ”todellisuutta” käy vaikeaksi. Jo siksikin että ”todellisuudessa” on aina mielen elementti.

Oman sisäisen kokemuksen tutkiminen ja muuttaminen on yksi yi quanin taso, jota olen käsitellyt edellä vain vähän. Tämä alue on hienovarainen ja laaja ja perustuu yi quanin taolaisiin ja buddhalaisiin juuriin. Tämä on myös yi quanin taso, jota harvoin opetetaan mitenkään systemaattisesti. Se tulee mukana tietynlaisten mielikuvien ja kokemusten mukana ja jää yleensä tavallisen harrastajan kokemuksen ulkopuolelle. Samoin kuin liike voi lopulta muuttua luovaksi ja spontaaniksi tanssiksi, tällä tasolla yi quan voi laajentua taidosta taiteeksi, mielen harjoittamisesta henkiseksi harjoitukseksi.

[Sarja loppuu tähän – ainakin toistaiseksi. Kiitos kuin luit!]

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post125

Yi quanin perusteita: VI. Työntävät kädet (tui-shou) (osa 3)

Yi quanPosted by Timo Klemola Wed, February 18, 2015 09:48:28

Kuvaan seuraavassa juurtumiseen liittyviä periaatteita tui-shou tilanteessa, missä pari työntää sinua kädestä, jota pidät rintasi edessä. Kaikkia asiaan liittyviä muuttujia ei voi tässä kuvata, mutta keskeiset. Opettelemalla nämä hyvin, sinua ei tui-shou tilanteessa kovin kevyesti heitellä. Kuvaan tilanteen ilman liikettä. Käytännössähän olet tui-shoussa jatkuvasti liikkeessä, mutta juurtuminen on osattava tehdä paikallaan seisten, jotta sen saa toimimaan liikkuessakin.Kuva 1.

Kuva 1. esittää yhden tavan hahmottaa tämä tilanne. Tunnet työntövoiman kätesi/ käsiesi kontaktipisteessä. Miten voit ottaa voiman vastaan niin, että sinun ei tarvitse perääntyä voiman alta pois? Voima pitää nk. ”juurruttaa”. Se tapahtuu pakottamalla pari työntämään sinua niin, että hänen voimansa suuntautuu alas suoraan kohti takajalkaasi. Pari siis pakotetaan työntämään suuntaan, mikä on sinun kannaltasi kaikista tukevin. Miten tämä sitten tehdään?

1. On osattava pitää ”freimi”. Tämä taito tulee suoraan seisomisharjoittelusta ja shi-listä. Kätesi ovat vartalon edessä niin, että käsivarren ja vartalon välissä on tilaa isolle pallolle. Tämä pallo ei saa mennä työnnön voimasta kasaan. Tähän liittyy myös koko kehon elastinen, jousimainen voima, mitä olet harjoitellut kaikissa yi quanin menetelmissä. Koko keho on yhtenäinen, mahdollisimman rento ja elastinen. Kun tämä toteutuu, pari tuntee työntävänsä kasaan vahvaa, elastista jousta.

2. Älä vastusta voimaa työntämällä sitä vastaan. Silloin jännityt hartioista ja koko kehon yhteys katoaa. Hahmota itsesi isona jousena, joka edellisen blogin kuvan 1 tavoin on pingottuneena kontaktipisteen ja maan väliin.

3. Anna selkäsi kaareutua ja alaselän (nk. ming-men –alue) täyttyä voimasta. Pari yrittää työntövoimallaan saada kehosi ikään kuin katkeamaan alaselän kohdalta. Tämä tarkoittaa, että alaselän hallinta on keskeistä. Pidä huolellisesti alaselkäsi hieman taakse työnnettynä. Samalla annat painopisteesi vajota hieman alas. Kuvan 1 ajatus kolmiosta voi olla hyödyllinen. Haluat ohjata parin voiman suoraan kohti takajalkaa eli kolmion sivun a-c suuntaisesti. Tämä on mahdotonta. Joudut ohjaamaan sen alas alaselkäsi kautta eli reittiä a-b-c. Kun tunnet parin työntövoiman kädessäsi, aisti samalla heti se, miten sama voima tuntuu alaselässäsi. Kuvan kolmion kärki ikään kuin pullistuu taaksepäin. Anna sen hieman elää, mutta älä anna koko kehon rakenteen sortua.

4. Hallitse kontaktipisteen voiman suunta. Tähän liittyy monta asiaa, mutta keskeisintä olet opetellut shi-li –harjoituksessa, jossa piirrät käsillä pysty-ympyrää (sagittaalitaso) ja jossa painopisteesi laskee alas samalla kun kädet nousevat ylös. Mainitsin tästä shi-lin yhteydessä. Kuva 2 selittää tätä periaatetta.Kuva 2.

Samalla kun annat painopisteesi vajota anna myös käsiesi kohota. Tilanne on kuin kuvan näyttämä kahden pallon kohtaaminen. Sinä annat oman pallosi pyörähtää takaa alas, edestä ylös. Tämä pakottaa parin voiman joko ohi ylös, jolloin siitä ei ole sinulle harmia, tai hän joutuu painamaan omalla voimallaan alas, kohti takajalkaasi eli suuntaan, mihin nimenomaan haluat hänen voimansa suunnata. Siinä suunnassa olet tukeva. Hän joutuu työntämään ikään kuin seivästä suoraan maan sisään aika lailla kuvan 1 sivun a-c suuntaan.

Ylävartalon toimiminen pallon tavoin on hyvin konkreettinen periaate. Ajattele, että tämä pallo on hyvin herkkä pyörimään joka suuntaan. Sillä on vahva yhteys alavartaloon erityisesti alaselässä, mutta samalla se on myös herkkä ja liikkuva. Jos taijin peng-lu-an-ji –harjoitus on tuttu, niin ymmärrät heti, mitä tarkoitan. Tämä harjoitushan harjoittaa juuri edellä kuvaamaani ominaisuutta. Seiso ”kannattele palloa rinnan edessä” asennossa vaikka sivuttaisseisonnassa. Pyörittele rinnan edessä kannattelemaasi palloa ylävartalon liikkeellä niin ymmärrät, mistä puhun.

Huomaa, että tämä pallo kiertyy herkästi myös sivusuunnassa. Tämä tarkoittaa, että voit pakottaa parin työntämään suoraan keskilinjaasi kohti, josta ohjaat sitten voiman edellä kuvaamallani tavalla alas kohti jalkoja. Jos hän nimittäin työntää hiemankin ohi oman keskilinjasi, anna pallon pyörähtää, ja työntö ohjautuu sivulle. Jos pari työntää ylös, anna pallon pyörähtää siihen suuntaan. Vajoa samalla. Jos hän työntää sinua suoraan kohti, vajoa ja ohjaa voimaa ylös, jolloin hän joutuu painamaan omaa voimaansa alas kohti jalkojasi. Näin pakotat hänet työntämään suoraan omaa vahvinta suuntaasi kohti. Kun opit tämän, voit nostaa etujalkasi ilmaan ja pystyt silti hallitsemaan hänen voimaansa. Freimin totta kai pitää olla kestävä.

Oikeastaan tässä kaikki oleellinen. Tutki tätä tarkasti parin kanssa. Kyse ei ole mistään vaikeasta ydinfysiikasta. Opit sen pienellä harjoittelulla. Samalla ymmärrät, miten shi-li-harjoituksissa painopisteen liikkeen ja kontaktipisteen liikkeen suhde on aivan olennainen.


  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post124

Yi quanin perusteita: VI. Työntävät kädet (tui-shou) (osa 2)

Yi quanPosted by Timo Klemola Tue, February 17, 2015 09:33:05

Sitten muutama sana tui-shouhun liittyvästä taidosta. Ensinnäkin tämä taito on niin monimutkainen ja hienovarainen, että en kykene edes näkemään sen kaikkia ulottuvuuksia.

Jos tutustuu vaikkapa asiasta taiji-puolella kirjoitettuun kirjallisuuteen, niin voi saada vähän kuvaa siitä, miten monimutkaisesta asiasta on kyse. Voimaa kuunnellaan, seurataan, ohjataan, annetaan parille tyhjä tai täysi, etsitään parista tyhjä tai täysi, piilotetaan parilta keskilinja, etsitään parin keskilinja, annetaan kontaktipiste, mutta ei omaa painopistettä, juurrutaan, katkaistaan parin juuri jne. jne. Harjoiteltavia periaatteita on todella paljon.

Yi quanissa näyttäisi olevan kaksi toisistaan selkeästi poikkeavaa tui-shoun opettamistapaa. Ehkä yleisempi tapa on se, että harjoitukseen mennään vaiheittain progression kautta. Silloin lähdetään liikkeelle yhden käden tui-shousta suunnilleen niin kuin taijissa. Tästä siirrytään kahden käden pysty-ympyrään, joka on yi quanin tui-shoun perusmuoto. Toisessa tavassa siirrytään suoraan kahden käden pysty-ympyrään ja voiman tunnusteluun siinä. Mitään valmistavia harjoituksia ei tehdä. Harjoitus voidaan jopa aivan alussa tehdä kohtuullisen suurella voimalla. Näin tehtynä harjoitus tuottaa paljon hyvin nopeita ja spontaaneja liikkeitä, jotka eivät ole erityisen kauniita, mutta tarkoituksenmukaisia eli juuri sellaisia, mihin yi quanissa pyritään.

Tilanteessa, missä pari pyrkii löytämään painopisteesi ja työntämään sinut pois tasapainosta, on tärkeätä osata ”juurtua” maahan. Juurtumisen taito on ehkä tärkein taito tui-shoussa ja käsittelenkin tässä sarjassa kaikista mahdollisista tui-shoun periaatteista tarkemmin vain sitä. Jos opit kunnolla juurtumaan, sinua on mahdoton saada pois tasapainosta ja hallita painopistettäsi. Itse asiassa juurtuminen tarkoittaa juuri sitä, että hallitset koko ajan itse omaa painopistettäsi, jolloin seisot aina vakaana huolimatta siitä, millaisia voimia kohtaat. Juurtuminenkin, kuten koko tui-shou-harjoitus, on taitoa yhdistää kaikki se, mitä olet oppinut seisomalla, shi-lissä ja fa-lissa. Mutta nämä eivät riitä, juurtumisen voi oppia vain harjoittelemalla sitä parin antamaa voimaa vastaan.Kuva 1.


Kuva 1. näyttää tilanteen. Voima kohdistuu sinua kohti kontaktipisteestä a. Jotta voit juurruttaa tämän voiman, sinun on osattava ohjata se kehosi rakenteita pitkin kuvan nuolen osoittamalla tavalla kohti maata ja erityisesti takajalkaa. Kun opit tämän taidon, voit seistä vaikka yhdellä jalalla ja silti onnistut ohjaamaan voiman alas kohti maata ja juuresi pitää. Koska kyse on monimutkaisesta taidosta, jonka voi oppia vain tekemällä ja kokeilemalla, sitä kuvataan tarkasti aika harvoin. Kiinalaisessa perinteessä ei yleensä lainkaan tai vain vertauksilla luultavasti myös siksi, että se on tui-shoun perustavia ”salaisuuksia”. Taijissa tämä voima on nimeltään peng. Pengia kuvaavassa runossa todetaan näin: ”Miten voisin selittää peng-energian? Se on kuin vesi, joka kannattaa lipuvaa venettä. Tee ensin qistäsi dan-tienissä luja, pidä sitten päätäsi ikään kuin se riippuisi ylhäältä. Koko keholla on voimaa kuin jousessa. Avautumisen ja sulkeutumisen tulee olla selvästi määritelty. Vaikka vastustaja käyttäisi tuhannen kilon voimaa, hänen juurensa katkea ja hän liikkuu helposti.”

Lännessä pengia on analysoitu koko kehon liikemekaniikan valossa. Erityisesti tätä työtä on tehnyt yhdysvaltalainen Mike Sigman, joka on jo parikymmentä vuotta kiertänyt maailmalla opettamassa ”sisäisen voiman mekaniikkaa” ja siihen liittyvää ”peng-energiaa”. Kun itsekin yritin 90-luvulla ymmärtää tätä käsitettä, kävin Lontoossa hänen leirillään. Myös Jan Diepersloot on käsitellyt asiaa kirjoissaan. [Jatkuu…]  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post123

Yi quanin perusteita: VI. Työntävät kädet (tui-shou) (osa 1)

Yi quanPosted by Timo Klemola Mon, February 16, 2015 09:36:07

Tämän harjoitustavan nimeksi on suomessakin aika lailla vakiintunut englannin kielinen termi ”push-hands”. Se on suora käännös kiinan termistä tui-shou. Monissa kiinalaisissa kamppailutaidoissa tehdään tui-shou-harjoituksia, mutta eri taidoissa muodot ja tekemisen tapa vaihtelevat.

Tui-shou on voiman tunnustelua parin kanssa. Pari antaa nyt liikkeeseen oikean vastuksen ja tämän vastuksen hallitsemiseksi joudut käyttämään omaa voimaasi. Eli tunnustelet sekä parin voimaa, että omaa voimaasi.

Aluksi muutama yleinen huomio tämän tyyppisestä harjoituksesta. Kyse on yhdenlaisesta painin kiinalaisesta versiosta. Muistan hyvin, kun ensimmäisen kerran tein yi quanin tui-shouta. Olin siinä vaiheessa harjoitellut taijin vastaavaa harjoitusta ehkä kymmenkunta vuotta. Kun en vielä ymmärtänyt asiaan liittyvää yi quanin näkökulmaa, otin taijista oppimani asenteen harjoitukseen. Se tarkoitti hyvin pehmeää asennetta ja tekemisen tapaa. Opin heti, että yi quanissa asenne ja tekemisen tapa olikin toinen. Parini työnsi minut välittömästi seinään niin, että kolina kävi. Opin kerrasta, että yi quanissa kyse ei ollutkaan vain parin hallitsemisesta tai voittamisesta vaan näyttävästä nöyryyttämisestä. No - niin kuin totesin, opin kerrasta, että yi quanin push-hands vaatikin eräänlaisen moodin vaihdon.

Tui-shoussa pari pyrkii työntämään sinut pois tasapainosta ja sinä pyrit hallitsemaan parin voimaa ja painopistettä niin, että hänen ponnistelunsa valuvat tyhjiin. Itse pyrit samaan. Tässä mielessä push-hands-harjoitukseen on aina sisäänrakennettu kilpailun elementti. Tässä kilpailussa tarjoutuu mahdollisuus verrata oman taidon tasoa parin taidon tasoon. Toinen pyritään aina ”voittamaan”. Voitto tarkoittaa tässä siis parin painopisteen hallintaa ja häviö sitä, että on itse toisen hallittavana. Asiaan liittyy tietysti monien taitojen harjoittelua, mutta palaan niihin myöhemmin. Tui-shou on siis todellista voiman koettelua parin kanssa tiettyjen sääntöjen puitteissa. Jokainen tui-shou-harjoitus on siis aina eräänlainen minikamppailu. Tätä kamppailua tehdään yi quanissakin monien erilaisten sääntöjen puitteissa, mutta palaan sääntöihin myöhemmin.

Kuulen korvissani jo monia vastaväitteitä tuohon, mitä kirjoitin. Asia on monimutkainen ja kaikkia näkökulmia en voi tässä käsitellä. Yksi vastaväite kuuluu: Mutta eihän tui-shoussa kuulu kilpailla parin kanssa, kyse on harjoituksesta, jossa yhdessä tutkitaan ja testaillaan voimaa. Aivan. Juuri näin on, mutta tällaiseen harjoitukseen, jos se tehdään oikein, on välttämättä rakennettu kilpailun periaate, jota ei voi sivuuttaa. Kilpailu terminä ei ole tässä hyvä, mutta kyse ei ole käsitteistä. Jos keskitytään vain parin voiman kuuntelemiseen ja väistämiseen, menetetään puolet harjoituksesta. Kyse on kamppailutaidon perusperiaatteiden harjoittelemisesta, jossa keskeinen taito on parin painopisteen hallinta. Vasta tämä hallinta mahdollistaa monet muut kamppailulliset jatkosovellukset. Kaikki kamppailusovellukset eivät tietenkään ole tästä taidosta kiinni, mutta monet ovat. No – ja monista muista syistä kamppailutaitojen push-hands ei voi olla pelkkää voiman kuuntelua ja väistöä, niin kuin monesti esimerkiksi taijissa näytetään harjoittelevan. Huonoin versio tui-shousta on tietenkin se, että sitä ei harjoitella lainkaan. Silloin jää voima ja sen kamppailullinen käyttö kokonaan ymmärtämättä.

Tavoitteena on siis hallita parin panopistettä niin, että häntä pystyy työntämään. Sama perustavoite on esimerkiksi japanilaisessa sumo-painissa, jossa tosin myös heitetään. Koska kyse on tässä mielessä painista, kamppailun tulokseen vaikuttaa voimakkaasti kaksi keskeistä tekijää: ottelijoiden paino ja taitotaso. Painon merkityksestä ei yi quanissa yleensä jostain syystä puhuta. Kaikissa parin painopisteen hallintaan liittyvissä länsimaisissa kamppailu-urheilun muodoissa on painoluokat. Esimerkiksi painissa painoluokkia on seitsemän, joista alimmat painoluokat vaihtuvat 5-6 kg välein. Painoluokkalajeissa ottelijat pyrkivät säätämään painonsa aina tarkasti painorajan ylärajalle. Painoluokat ovat tietenkin tärkeitä siksi, että lopputulokseen ei vaikuta vain taito, vaan paino on yhtä tärkeä, jopa tärkeämpi tekijä.

Korostan tätä tässä siksi, että push-hand-harjoituksissa pareja ei valita painon mukaan. Harjoituskumppani valitaan aika lailla sattumalta. On kuitenkin tärkeää ymmärtää painon merkitys harjoittelun kannalta. Yleistäen voisi todeta, että jos parisi on vaikkapa kymmenen kiloa sinua painavampi, niin voit toivoa hallitsevasi hänen painopistettään vain, jos oma taitotasosi on huomattavasti häntä korkeammalla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vain suunnilleen samanpainoisen parin kanssa harjoittelussa voi suoraan verrata omaa taitotasoaan toiseen. On tietysti hyödyllistä harjoitella eri painoisten parien kanssa, mutta omaa taitoaan arvioidessa on aina otettava huomioon myös parin painon suhde omaan painoon. Näin oman taidon tason ymmärrys ja harjoitus yleensäkin pysyy realistisena.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post122

Yi quanin perusteita: V. Askellus (zou bu) (osa 4)

Yi quanPosted by Timo Klemola Sun, February 15, 2015 09:45:55

5. Vapaa askellus syntyy, kun ymmärrämme kitka-askeleen jokaisessa kohdassa mahdollisuuden muutokseen, siis mahdollisuuden astua mihin suuntaan vain.

Ole jokaisessa askeleen kohdassa tietoinen muutoksen mahdollisuudesta. Tämä periaate sisältää monta tasoa, ainakin tietoisuuden, muutoksen ja mahdollisuuden. Tällainen periaate lähtee tietenkin siitä kamppailutaitojen perusajatuksesta, että on oltava aina valmistautunut tilanteiden muutoksiin. Se tarkoittaa ympäristön muutosta, mutta myös muutosta itsessä. Tämä vaatii ensinnäkin tietoisuuden virittämistä hyvin korkeaan keskittymisen tilaan. Tätä harjoittelemme yi quanissa periaatteessa aina. Kyse on siis vireystilan nostamisesta ylös. ”Fighting spirit” viittaa samaan asiaan. Mieli on valpas ja tietoinen ei vain omasta kehosta vaan myös ympäristöstä.

Huomaa, miten tietoisuudella on sama rakenne kuin näkökentällä. Siinä on fokus ja periferinen alue. Tietoisuuden laajentaminen ympäristöön tarkoittaa, että tulemme tietoiseksi myös sen perifeerisestä alueesta, joka ulottuu myös ympäristöön, jota emme juuri nyt näe. Nostamme siis vireystilan ylös ja olemme laajasti tietoisia ympäristöstä. Tämä asenne mahdollistaa nopean reagoinnin ympäristön muutokseen. Seistessämme jiji zhuang –asennossa harjoittelemme samaa asennetta. Jos haluamme erottaa yi quanissa terveys- ja kamppailupuolen toisistaan, tämä littyy nimenomaan kamppailupuolella harjoitettavaan asenteeseen.

Askellettaessa tämä tarkoittaa jatkuvaa tietoisuutta siitä, että on oltava valmis rikkomaan askelkuvio missä kohtaa vain. Jokainen askeleen liikeradan piste voikin olla kohta, missä jalan suunta muuttuu. Vapaa askellus perustuu tämän periaatteen oivaltamiseen. Tätä tietoisuutta ja askeleen vapauttamista voidaan harjoitella erilaisilla kamppailuun liittyvillä mielikuvilla, jossa esimerkiksi joudut väistämään äkisti sinua kohti ammuttua nuolta. Mutta tämä on jo edistynyt harjoitus. Vapaaseen askeleeseen kannattaa mennä vaiheiden kautta, joita kohta kuvaan.

Muutos tarkoittaa tässä, ei vain askeleen suunnan muutosta, vaan muutosta koko kehossa. Tämä muutos voi olla askeleen suunta, painopisteen pudotus, väistöliike, torjunta, isku jne.

Mahdollisuus viittaa mielen pitämiseen avoimena sen suhteen, mitä tapahtuu. On pidettävä joka hetki auki mahdollisuus muutokseen. Annan esimerkin. Liikutat jalkaa eteenpäin moca bussa. Jos et ole joka hetki tietoinen liikeradan joka pisteestä, jossa siis tämä mahdollisuus muutokseen aina piilee, vaan tuot esimerkiksi painon nopeasti etujalalle, pudotat vain painon sinne, kadotat mahdollisuuden muutokseen siksi ajaksi, kun painosi hallitsematta putoaa etujalalle. Kamppailupuolella tiedetään, että tilanteessa olet haavoittuvainen esimerkiksi jalkapyykäisyyn (esim. ashibarai). Tuo aina paino hitaasti ja tietoisesti etujalalle. Kun päkiä koskettaa maata, sinun on oltava valmis vetämään se takaisin ajatuksella, että jos aistit jalkapohjan alla nastan, et astukaan siihen kohtaan vaan peräydyt. Tätä tarkoittaa liikeradan joka pisteen läpi kulkeva tietoinen liike. Tämä on tärkeä ajatus kaikissa yi quanin liikkeissä, mutta askeleissa se saa erityisen merkityksen. Tämä vaatii erittäin keskittynyttä mieltä ja korkeaa vireystilaa.

Aluksi kannattaa harjoitella suunnan vaihto, kun jalat kohtaavat toisensa. Kitka-askeleessa on tavallaan kaksi kriittistä kohtaa, jotka kannattaa tiedostaa: kun päkiä osuu maahan, voima vapautuu ja kun jalat kohtaavat, avautuu mahdollisuus suunnan vaihtoon. Kummatkaan periaatteet eivät siis ole mitään ehdottomia, voima voi vapautua missä vain ja askel voi vaihtaa suuntansa missä vain, mutta taidon opiskelussa kannattaa nähdä vaiheita. On olemassa taidon askeleita, joiden läpi kannattaa kulkea.


Kuva 1.

Ajattele, että kun jalkasi kohtaavat askeleessa, seisot kuvan 1. näyttämän tähtikuvion tai ilmansuuntakuvion päällä. Se näyttää seuraavan askeleen perusmahdollisuudet. Ajattele, että liikut eteenpäin, vasen jalkasi on kuvion keskellä ja oikea jalkasi piirtää kaarta d-keskusta-b. Kun oikea jalkasi tulee vasemman jalan kohdalle, sillä on mahdollisuus astua kaikkiin suuntiin välillä a-e. Mutta jos teet keskellä nopean painon vaihdon oikealle jalalle, vasen jalkasi saa mahdollisuuden astua nyt suuntiin e-a. Jos toteutat näistä mahdollisuuksista vaikkapa vaihtoehdon f, voit vetää jälleen oikean jalkasi vasemman jalan rinnalle ja seisot jälleen uuden tähtikuvion päällä (kuva 2).

Kuva 2.

Tutki ja harjoittele kaikki nämä mahdollisuudet systemaattisesti, niin opit vapaan askelluksen perusperiaatteet. Muista, että muodottomuuttakin voi harjoitella vain muodon kautta. Tutki sitä, millä ei ole muotoa muodon kautta ja palaa muodottomuudesta aina muotoon, niin harjoittelusi pysyy vakaana ja sillä on suunta.


6. Tutki systemaattisesti erilaiset askelkuviot: kolmioaskel, lyhyt askel, vaihtoaskel, hypähdysaskel, kaatuva-askel jne. Älä jätä mitään koloa tutkimatta.

Tästä asiasta vain lyhyesti. Kaikissa kamppailutaidoissa on yleensä monipuolinen askeltyöskentely. Päämääränä on aina jalkojen kimmoisuus, nopea voima, kyky vaihtaa nopeasti suuntaa jne, joiden avulla kehon erilaiset lähestymiseen, väistämiseen, voiman vapauttamiseen ja muuhun liittyvät manööverit saadaan toteutettua. Nopeaa ja hallittua liikkumista ei voi oppia liikkumalla vain hitaasti. Moca bu on menetelmä, jonka avulla pyritään kehittämään vapaaseen ja nopeaan liikkumiseen liittyviä ominaisuuksia, erityisesti jalkojen räjähtävää voimaa. Se tehdään samoin kuin shi-lissä etsimällä ja tutkimalla erityisesti jalkojen kimmoisuusvoimia. Askelten nopeus ja jalkojen räjähtävä voima ovat sama asia.

Annan vielä yhden harjoitusidean. Jos katsot ”käärmeaskelta” tarkemmin, voit nähdä siinä kuvaan 3 piirretyn salmiakkikuvion tai kahdeksikon.


Kuva 3.

Aseta vasen jalkasi kuvion alakärkeen (b) tukijalaksi ja tuo oikea jalka sen viereen. Astu oikealla eteen oikealle ja jatka siitä normaalia käärmeaskelta kuvion yläkärkeen asti. Kun vasen jalkasi on kuvion yläkärjessä se on tukijalka, ja oikea on sen rinnalla. Tee siitä jalan vaihto ja palaa kuvion vasenta reunaa takaisin kuvion alakärkeen. Jalkasi ovat jälleen rinnakkain kuvion alakärjessä (b). Tee taas jalan vaihto ja jatka kuvion oikeaa reunaa ylös. Tutki sitten kuvion kaikki suunnanvaihtomahdollisuudet. Kun jalat kohtaavat kuvion keskellä, voit kulkea siitä aina neljään suuntaan. Tee vaihtoa kuvion yläkärjessä uudelleen ja uudelleen tuomalla jalka aina takaisin tukijalan rinnalle ja astumalla vuorotellen jaloilla taakse. Ja jos tässä kuviossa otatkin etujalan mukaan taakse ja astut sivulle, olet kolmiossa. Tutki samalla tavalla kuvion alakärki.

Huomaa, että askel voi olla aina hyppy. Jalka voi siirtyä vain vähän eteen tai taakse. Vaihtoaskeleen voi tehdä hypähtämällä. Kaatumalla voi heittää koko vartalonsa painon eteenpäin. Päkiäjuoksu kehittää jalan kimmoisuutta. Juoksemalla voi harjoitella myös fa-lin ja askeleen yhteyttä. Mikään ei tietenkään voita hyppynaruharjoittelua. Mahdollisuuksia on rajattomasti.

7. Jo aikoja sitten, ennen kuin olet näin pitkällä, olet jo liittänyt kaikki erilaiset shi-lin muodot askeleesi.

Ei ole järkevää harjoitella käärmeaskelta kovin pitkään ilman, että ottaa siihen mukaan myös käsien shi-li-harjoituksia. Kun liikut eteen ja taakse, ota mukaan myös lankku, jota liikutat samalla eri suuntiin. Harjoittele kaikkia shi-lin muotoja ja kategorioita aina myös askeleen kanssa. Kuljeta lankkua, piirrä ympyröitä, vieritä kiveä jne. Pyri pitämään samalla voima aina kolmiulotteisena ja koko kehon voimana. Jos yksi kohta kehoa liikkuu, kaikki kohdat liikkuvat.

8. Jo aikoja sitten, ennen kuin olet tällä asti, olet jo ottanut askeleisiin mukaan myös voiman vapauttamisen (fa-li).

Mitä kuvasin edellä shi-lin yhteydessä, pätee myös fa-lihin. Sitä mukaan kun edistyt paikallaan tehtävistä shi-li –harjoituksista kohti fa-lita, ala harjoitella voiman vapauttamista myös askeleen kanssa. Se vaatii tarkkaa ajoitusta ja hyvää koordinaatiota. Tutki paljon perusideaa: kun päkiä osuu maahan, voima vapautuu suuntautui askel eteen tai taakse. Huomaa samalla, että voima voi vapautua periaatteessa missä kohtaa askelta tahansa. Tutki systemaattisesti kaikkia mahdollisuuksia. Etsi avautuvan liikkeen suljettu kineettinen ketju ja tuki maasta. Sulkeutuva voima voi vapautua vaikka hypyn aikana.

Tämä riittänee askeltamisesta. Seuraavaksi muutama huomio tui-shou-harjoituksista, joissa voimaa tunnustellaan parin kanssa. Sitten sarja alkaakin lähestyä loppuaan.
  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post121

Yi quanin perusteita: V. Askellus (zou bu) (osa 3)

Yi quanPosted by Timo Klemola Sat, February 14, 2015 11:07:11

3. Tutki elastista voimaa jousien ja kuminauhojen mielikuvilla.

Tämä vaihe edellyttää, että olet seistessäsi ja shi-li-harjoitusten kautta saanut ainakin jossain määrin ymmärrystä ja kokemusta kehon elastisen voiman käytöstä. Samoin koko kehon avautumisen ja sulkeutumisen vaiheet pitäisi olla hyvin toteutettuja ja tiedostettuja. Etsi sitten avautumiseen ja sulkeutumiseen liittyvää elastista voimaa erityisesti jaloista ja yhdistä jalkojen elastinen voima samalla koko kehon elastiseen voimaan. Harjoittele elastisuutta kumpaankin suuntaan käyttämällä kuminauhojen ja jousien mielikuvaa.

Avautumisen suunnan elastisuus löytyy, kun kuvittelet jalkojen ympärille kuminauhan, joka kiristyy, kun askeltava jalka etääntyy tukijalasta ja löystyy päinvastaisessa liikkeessä. Aisti, miten kuminauhan mielikuva synnyttää jännityksen ja rentouden vaihtelun jaloissa ja miten se vaikuttaa koko kehossa. Jännitys lisääntyy, kun eteen liikkuva jalka lähenee päätepistettään. Jännitys löystyy, kun takaa tuleva jalka lähestyy tukijalkaa. Älä ota vain hitaita askeleita eteen ja taakse, vaan jää leikkimään kuminauhalla. Kun jalka ohittaa tukijalan, venytä kuminauhaa uudelleen ja uudelleen monta kertaa ennen kuin lasket jalan maahan. Tee se myös vähän nopeammin ja nopeastikin. Tee sama takajalalla, kun se lähestyy tukijalkaa. Etsi näin kuminauhan elastisuus ja jalkojen elävä rentouden ja jännityksen vaihtelu. Huomaa samalla, miten tähän liittyy koko kehon avautumisen ja sulkeutumisen voima. Kuminauhaa ei venytetä vain jalalla vaan koko kehon avautuvalla liikkeellä, johon jalan liike saumattomasti yhdistyy.

Tee sitten sama sulkeutuvan liikkeen suuntaan. Nyt mielikuvana voi olla iso kumipallo jalkojen välissä tai jousi, joka kiristyy, kun jalat lähenevät toisiaan. Käytä sulkeutuvan liikkeen suuntaan samoja ideoita, kuin kuvasin edellä. Leiki myös maassa lepäävällä kumipallolla, jota painat jalalla ylhäältä alas. Aisti pallon elastisuus ja siihen liittyvä koko kehon kimmoisuus.

Ajattele kaikkia näitä harjoituksia samanlaisina shi-li-harjoituksina, mitä edellä olen kuvannut shi-lin yhteydessä. Tutki elastisuutta samalla tavalla, ensin hitaasti, sitten liikettä nopeuttaen ja lopuksi myös nopeasti ja kaikilla näillä tavoilla leikkien. Näin kehität jalkojen räjähtävää voimaa ja kykyäsi nopeisiin suunnan muutoksiin.

Kuvasin edellä perusideat, miten jalkojen elastisuutta harjoitellaan kuminauhan ja jousien mielikuvilla. Käytännössä näihin harjoituksiin liittyy myös yhtä aikaa muualtakin kehosta seiniin kulkevat kuminauhojen ja jousten mielikuvat. Vasta niin saat moca-bunkin yhteydessä koko kehon kolmiulotteisen voiman toimimaan. Koko keho on elastinen, avautuva ja sulkeutuva pallo, jossa kaikki kuusi voiman suuntaa toteutuvat yhtä aikaa.

4. Huomaa, miten voima kulkee kehossa ristiin. Tyhjä vaihtuu täydeksi, täysi tyhjäksi. Jos vasen jalkasi on täysi, oikea kätesi on täysi ja päinvastoin.

Kun olet tehnyt tarpeeksi paljon moca buta, ja kehosi on omaksunut koko kehon avautumisen ja sulkeutumisen mekaniikan automaattiseksi toimintatavaksi, alat erottaa liikkeestä hienovaraisempia vivahteita. Tässä vaiheessa huomaat esimerkiksi, miten askeleessa oleva kurvi ja siihen liittyvä sulkeutumisen muuttuminen avautumiseksi antaa potkun tekniikan. Askeleeseen alkaa liittyä myös koko kehon spiraali, joka tulee myös käsistä läpi. Kun paino siirtyy oikealle jalalle, vasen käsi täyttyy ja oikea tyhjenee ja päinvastoin. ”Yin” ja ”yang” muutos menee läpi koko kehon. Jalkojen jännityksen ja rentouden vaihtelu kulkee vartalon läpi ristiin käsiin ja sormenpäihin asti. Kun paino siirtyy oikealle jalalle ja kun siis oikea jalka jännittyy, vasemman käden kämmentyvi painuu alas ja voima täyttää käden. Tätä on vaikea kuvata, se pitää löytää harjoituksen avulla. Joka tapauksessa: ”On vain avautuminen ja sulkeutuminen, yin ja yang.”

Huomaa, että tämä on myös tapa, miten voimaa käytetään tui-shoun perusmuodossa, jossa kävellään parin kanssa eteen tai taaksepäin kädet kontaktissa pysty-ympyröitä pyörittäen. Jos olen eteenpäin astuva pari, niin samalla, kun astun vasemman jalan eteen ja siirrän sinne painon, painan oikealla kädellä parin käden alas ja keskitän voiman oikeaan käteen: vasen jalka täysi, oikea käsi täysi. Näin yleensä harjoitellaan ensin ja kuvio rikotaan myöhemmin.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post120

Yi quanin perusteita: V. Askellus (zou bu) (osa 2)

Yi quanPosted by Timo Klemola Fri, February 13, 2015 10:39:26

1. Perusliike, jossa rullataan kapulaa maassa. Kun teet tätä perusaskellusta, huomaa seisomisen ja askelluksen yhteys. Ojenna kädet sivuille ja kuvittele tarttuvasi kaiteista. Tässä asennossa kannattaa seistä paikallaankin sekä tasa- että sivuttaisseisonnassa. Tavallaan askeltaminenkin on seisomista. Tosin dynaamista sellaista.

Kaiteiden mielikuva auttaa tasapainossa. Askelluksessa seisot käytännössä jatkuvasti yhdellä jalalla, jolloin tasapainosi kehittyy. Harjoitus on myös hyvä jalkavoimatreeni. Pidä liikkeessä jalkateräsi lattian suuntaisena ja käännä varpaita hieman ylös, jolloin voima tunkeutuu jalan läpi varpaisiin asti. Ole tietoinen myös jalkaterän suunnasta. Kun tuot jalkaa takaa eteen kohti tukijalkaa, suuntaa liikkuvan jalan jalkaterä tukijalkaa kohti. Polvi osoittaa silloin maahan ja jalan ja koko vartalon rakenne on hyvä. Tee siitä kurvi tukijalan ohi ja tuo jalka alas niin kuin astuisit jiji zhuang –asentoon. Tuo sitten paino tietoisesti etujalalle. Aina kun irrotat jalan maasta, vajoa ensin hieman tukijalan lonkan sisään, niin tasapainosi vakautuu. On olemassa vanha sanonta ”jos haluat mennä ylös, mene ensin alas”. Tämä pätee hyvin askeleeseen. Pyri aistimaan kaikkia liikkeen vivahteita mahdollisimman tarkasti. Yi quanissa pyrimme jatkuvasti kuuntelemaan kehoa sisäkautta. Ulkoisen liikkeen ei tarvitse olla millintarkkaa, kehon ja mielen periaatteiden noudattaminen on tärkeintä.

Tutki liikettä mielikuvan avulla. Puukapulan tai lankarullan pyörittäminen maassa tuottaa oikeaa liikerataa. Saven tai veden mielikuva tuottaa liikkeeseen vastusta, jonka kautta löydetään kehon yhtenäisyyttä ja yhdistetystä kehosta syntyvää voimaa.

2. Pyri tulemaan tietoiseksi koko kehon avautumisen ja sulkeutumisen mekaniikasta, johon koko askeltyöskentely perustuu.

Kun lähdet harjoittelemaan askeltamista, sinulle tuskin selitetään, että huomaa, miten tässä kohtaa koko keho sulkeutuu ja tässä kohtaa sulkeutuminen vaihtuu avautumiseksi tai muuta vastaavaa. Liikkeen mekaniikan kuvaaminen on hyvin länsimainen opetustapa, eli juuri sellainen, mitä itse yritän tehdä ja mitä koko tässä kirjoitussarjassa olen yrittänyt avata. Perinteisesti luotetaan oikean mielikuvan voimaan ja ajatellaan, että kyllä se oikea mekaniikkakin sieltä hiljalleen löytyy. Ehkä se löytyykin ja varsinkin, kun opettaja koko ajan näyttää oikean tavan, vaikka ei siitä puhuisikaan.

Itse olen hieman skeptinen tämän perinteisen opetustavan suhteen. Itse ajattelen, että molempi parempi: näyttää ja selittää. Joskus jotkin perusasiat jäävät ymmärtämättä, vaikka opettaja näyttäisi oikean suoritustavan miljoona kertaa. Asian älyllinen ymmärtäminen auttaa mielestäni aina. Siksi tässä kirjoittelen.

”On vain avautuminen ja sulkeutuminen, yin ja yang.” Tämä pätee erityisen hienosti askeltamiseen. Tehdessäsi kitka-askelta olet aina joko avautuvassa tai sulkeutuvassa vaiheessa. Taittokohta voi vaihdella. Annan tästä pari vinkkiä. Kun tunnistat koko kehon avautumisen ja sulkeutumisen, anna kehon sulkeutua, kun liikkuva jalka lähestyy takaapäin tukijalkaa ja vaihda sulkeutuminen avautumiseksi, kun liikkuva jalka ohittaa tukijalan. Käytä vastusta luovia mielikuvia, jolloin myös avautuminen ja sulkeutuminen ovat selkeitä. Kun olet oppinut tämän, tutki askelta niin, että ikään kuin viivyttelen kehon avautumista. Anna liikkuvan jalan mennä tukijalan ohi, mutta pidättele avautuvaa vaihetta kohtaan, missä päkiä osuu maahan. Samalla myös ikään kuin pidättelet voimaa. Sitten vasta avaudut. Eli: kun päkiä osuu maahan, voima vapautuu. Tutki näin myös taaksepäin liikkuvaa askellusta.
  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post119

Yi quanin perusteita: V. Askellus (zou bu) (osa 1)

Yi quanPosted by Timo Klemola Thu, February 12, 2015 13:46:37

Yi quanissa on monia erilaisia askelharjoituksia, joista tunnetuin ja aloittelijalle ensimmäiseksi opetettava on nk. ”kitka-askel” (moca bu). Sitä harjoitellaan paljon, koska se muodostaa askelharjoittelun perustan. Teemme sitä yleensä edeten kiemurrellen kuin käärme eli ”käärmeaskeleena”. Huomaa, että tämä on jo hyvin edistynyt askeleen muoto. Yleisesti aloittelijat opetetaan astumaan suoraan eteen ja taakse. Käärmeaskel etenee aina jiji zhuang –asennon kautta ja sisältää jo useita kamppailuelementtejä, erityisesti voiman vapauttamiseen liittyvän koko kehon mekaniikan.

Yritän antaa seuraavassa joitakin ohjeita ja näkökulmia, joita tutkimalla voit syventää ymmärrystäsi kitka-askeleesta. Samalla tulee kuvattua myös kitka-askeleeseen liittyvää progressiota. Käyn ensin läpi lyhyesti joitakin näkökulmia ja palaan niihin myöhemmin tarkemmin.

1. Opettele aluksi askeleen muoto mielikuvalla, jossa rullaat puukapulaa jalkapohjasi alla. Tämä harjoitus antaa oikeaa askelluksen tekniikkaa ja synnyttää liikkeeseen myös tasaista vastusta. Askel on myös shi-li-harjoitus. Pyri tuntemaan liikkeessä tasainen vastus. Yksi mielikuva on, että kävelet mudassa tai matalassa vedessä. Pyri tuntemaan liikkeen vastus koko kehossa, ei vain jaloissa.

2. Pyri tulemaan tietoiseksi koko kehon avautumisen ja sulkeutumisen mekaniikasta, johon koko askeltyöskentely perustuu. Zhan zhuang ja shi-li –harjoitukset ovat valmistaneet sinut tähän.

Jos jäät jumiin puupalikan mielikuvaan, niin et koskaan opi askeltamisen dynamiikkaa eli sitä, miten ja missä vaiheessa koko kehon sulkeutuu ja avautuu ja miten voima vapautuu, kun päkiä osuu maahan. Esimerkiksi liikkeen sisäinen ajoitus ja sen toimivuus on erittäin tärkeä. Ilman sitä, et saa voimaa ulos, kun niin haluat.

3. Älä jää myöskään jumiin tasaisen vastuksen mielikuviin. Askellukseen pätee sama kuin seisomisen ja shi-lihin, siinä harjoitellaan ja nostetaan esiin koko kehon elastista voimaa. Askelten räjähtävyys rakennetaan samalla tavalla kuin muukin koko kehon räjähtävä voima: tutkimalla elastista voimaa koko kehossa ja erityisesti, miten elastisuus saadaan toimimaan askeleissa. Tämä vaatii elastisten mielikuvien käyttöä, jousien ja kuminauhojen, joiden avulla jalkojen kimmoisuus saadaan toimimaan. Kyse on siis jälleen lihas-jänne-kalvo –ketjujen venymis-lyhenemis-syklin löytämisestä ja sen harjoittelemisesta.

4. Askeleissa paino siirtyy jatkuvasti jalalta toiselle ja takaisin. Huomaa, miten tämä voima kulkee kehossa ristiin. Tyhjä vaihtuu täydeksi, täysi tyhjäksi. Jos vasen jalkasi on täysi, oikea kätesi on täysi ja päinvastoin. Tämä on myös voiman peruskäyttöä, kun siirryt pariharjoituksiin (tui-shou). Koko keho on jatkuvassa avautumisen ja sulkeutumisen muutoksessa, mutta tämä muutos on monimutkaista ja kulkee kehossa myös ristiin.

5. Vapaa askellus syntyy, kun ymmärrämme kitka-askeleen jokaisessa kohdassa mahdollisuuden muutokseen, siis mahdollisuuteen astua mihin suuntaan vain. Tosin, tätäkin kannattaa harjoitella vaiheissa. Huomaa, että voima voi vapautua askeleessa missä kohtaa vain ja yksi voiman käyttötapa on vaihtaa kehon liikkeen suuntaa. Ensimmäinen vaihe on ymmärtää vaihdon mahdollisuus, kun jalat kohtaavat toisensa. Tätä kannattaa harjoitella erikseen ilmansuuntakuvion avulla. Kun jalat kohtaavat, seisot keskellä, josta avautuu mahdollisuus astua kaikkiin ilmansuuntiin. Joka kerta kun jalat jälleen kohtaavat, seisot ilmansuuntakuvion päällä.

6. Tutki systemaattisesti erilaiset askelkuviot: kolmioaskel, lyhyt askel, vaihtoaskel, hypähdysaskel, kaatuva-askel jne. Älä jätä mitään koloa tutkimatta. Vaikka yi quanissa korostetaan muodottomuutta, älä ymmärrä sitä väärin. Kaikki askelkuviotkin ovat muotoja, joiden avulla opetellaan vapaata liikkumista. Esimerkiksi salmiakkikuvio sisältää kaikki variaatiot.

7. Jo aikoja sitten, ennen kuin olet näin pitkällä, olet jo liittänyt kaikki erilaiset shi-lin muodot askeleesi. Älä tee pelkkää askellustyöskentelyä kovin pitkään. Ota aina mukaan myös koko vartalon ja käsien shi-li-muodot.

8. Jo aikoja sitten, ennen kuin olet tällä asti, olet jo ottanut askeleisiin mukaan myös voiman vapauttamisen (fa-li). Tutki perusidea: kun päkiä osuu maahan, voima vapautuu, mutta älä jää jumiin tähän. Voima voi vapautua missä kohtaa tahansa. Tutki kaikki mahdollisuudet. Avautuva voima tukeutuu maahan suljetun kineettisen ketjun avulla. Sulkeutuvan voiman voi vapauttaa vaikka hypyn aikana.

  • Comments(0)//visiot.terapiakortit.com/#post118
Next »